هیئت زوّارالحسین علیهم السلام
خادم الحسین (ع)
درباره وبلاگ


هیئت زوّارالحسین (ع) درسال1387 به همت شهید محمّد علی دولت آبادی ودوستانش جهت برگزاری جلسات هفتگی (یکشنبه شبها) تاسیس وتاکنون به یاری خدا ادامه یافته است.

مدیر وبلاگ : جامانده از قافله
مطالب اخیر

قرآن به سر گرفتن جوانان مراسم احیاء هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

سومین شب از مراسم سه شب احیاء هیئت زوارالحسین علیه السلام در حسینیه شهیددولت آبادی برگزار گردید.

به همت جوانان وخادمین هیئت زوارالحسین علیه السلام شنبه 1399/2/27 مصادف با 23 ماه مبارک رمضان سومین وآخرین شب از سه شب مراسم احیاء هیئت زوارالحسین علیه السلام با قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی و کربلائی مجتبی حق منش ومحمد حسن بهشتیان ومداحی و روضه خوانی کربلائی سیدعبدالرضا سجادی  و مراسم قرآن به سر گرفتن و طلب آمرزش در حسینیه شهیددولت آبادی برگزار گردید

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش درحسینیه شهیددولت آبادی

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی وکربلائی مجتبی حق منش ومحمدحسن بهشتیان درحسینیه شهیددولت آبادی

قرآن به سر گرفتن جوانان مراسم احیاء هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

قرآن به سر گرفتن جوانان مراسم احیاء هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

قرآن به سر گرفتن جوانان مراسم احیاء هیئت زوارالحسین

قرآن به سر گرفتن جوانان مراسم احیاء هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

قرآن به سر گرفتن جوانان مراسم احیاء هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

عزاداری وسینه زنی جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم احیاء شب 23 رمضان هیئت زوارالحسین

 

خادمین هیئت زوارالحسین درمراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

خادمین هیئت زوارالحسین درمراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

آماده سازی غذا توسط  خادمین هیئت زوارالحسین

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش درحسینیه شهیددولت آبادی

 

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی وکربلائی مجتبی حق منش ومحمدحسن بهشتیان درحسینیه شهیددولت آبادی

 

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی وکربلائی مجتبی حق منش ومحمدحسن بهشتیان درحسینیه شهیددولت آبادی

 

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی وکربلائی مجتبی حق منش ومحمدحسن بهشتیان درحسینیه شهیددولت آبادی

 

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی وکربلائی مجتبی حق منش ومحمدحسن بهشتیان درحسینیه شهیددولت آبادی

 

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی وکربلائی مجتبی حق منش ومحمدحسن بهشتیان درحسینیه شهیددولت آبادی

 

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی رامین شاه آبادی وکربلائی مجتبی حق منش ومحمدحسن بهشتیان درحسینیه شهیددولت آبادی

 

تنظیم سیستم صوتی توسط محمدحسن بهشتیان در مراسم احیاء هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط جوانان هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط جوانان هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط جوانان هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

آماده سازی غذا توسط  جوانان هیئت زوارالحسین

آماده سازی غذا توسط جوانان هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

آماده سازی غذا توسط  جوانان هیئت زوارالحسین

آماده سازی غذا توسط جوانان هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

آماده سازی غذا توسط  خادمین هیئت زوارالحسین

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش درحسینیه شهیددولت آبادی

 

قرائت زیارت عاشورا توسط کربلائی مجتبی حق منش درحسینیه شهیددولت آبادی

 

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین درمراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

جمعی از خادمین هیئت زوارالحسین

جمعی از جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

پخش غذا در مراسم احیاء توسط خادمین هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی حسینیه شهید دولت آبادی

 

پخش غذا در مراسم احیاء توسط خادمین هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی حسینیه شهید دولت آبادی

 

پخش غذا در مراسم احیاء توسط خادمین هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی حسینیه شهید دولت آبادی

 

آماده سازی غذا توسط خادمین هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

جوانان هیئت زوارالحسین درمراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین در حسینیه شهیددولت آبادی

 

آماده سازی غذا توسط جوانان هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط جوانان هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط جوانان هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

 

آماده سازی غذا توسط جوانان هیئت زوارالحسین جهت مراسم احیاء شب 23رمضان هیئت زوارالحسین

آماده سازی غذا توسط  خادمین هیئت زوارالحسیننوع مطلب : شهید محمد علی دولت آبادی، هیئت زوّارالحسین (ع)، مناسبت ها، مراسم ها، جلسات و مراسم های هیئت زوّارالحسین(ع)، 
برچسب ها : هیئت زوارالحسین، حسینیه شهیددولت آبادی، جوانان هیئت زورالحسین، خادمین هیئت زوارالحسین، مراسم احیاءهیئت زوارالحسین، مراسم شب 23رمضان هیئت زوارالحسین، مراسم های هیئت زوارالحسین،
لینک های مرتبط :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیدر این وبلاگ
در كل اینترنت
وصیت شهدا
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات